Pe parcursul ultimilor ani, autoritățile de reglementare din domeniu, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum și prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice și a standardelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația și standardele europene și Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție.

Pentru executarea acestor prevederi, ISM a examinat standardele interstatale în vigoare și a identificat o serie de standarde, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale. ISM propune anularea acestor standarde de la data de 27.12.2022.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică până la data de 19.12.2022, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

Suplimentar, menționăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se indică doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.

După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.

Lista standardelor poate fi consultată aici.

Indicativul Titlul
1. GOST 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности
2. GOST 12730.4-78 Бетоны. Метод определения показателей пористости
3. GOST 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
4. GOST 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
5. GOST 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры
6. GOST 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов
7. GOST 19804.2-79 Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием стола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
8. GOST 19804.3-80 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры
9. GOST 19804.4-78 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры
10. GOST 19804.5-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
11. GOST 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
12. GOST 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации
13. GOST 21.112-87 Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения
14. GOST 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности
15. GOST 21.114-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
16. GOST 21.203-78 Система проектной документации для строительства. Правила учета и хранения подлинников проектной документации
17. GOST 21.405-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
18. GOST 21.513-83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи
19. GOST 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
20. GOST 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения
21. GOST 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
22. GOST 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности
23. GOST 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры

 

24. GOST 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных  линий электропередачи. Технические условия
25. GOST 22687.1-85 Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры
26. GOST 22687.2-85 Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры
27. GOST 22687.3-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников
28. GOST 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
29. GOST 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
30. GOST 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
31. GOST 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия
32. GOST 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности
33. GOST 23477-79 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия
34. GOST 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования
35. GOST 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
36. GOST 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности
37. GOST 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности
38. GOST 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения притвердении
39. GOST 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия
40. GOST 24640-91 Добавки для цементов. Классификация
41. GOST 24830-81 Изделия огнеупорные бетонные. Ультразвуковой метод контроля качества
42. GOST 24983-81 Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости
43. GOST 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация
44. GOST 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия
45. GOST 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия
46. GOST 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний
47. GOST 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
48. GOST 26067.0-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия
49. GOST 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
50. GOST 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
51. GOST 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
52. GOST 26438-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность
53. GOST 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски
54. GOST 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
55. GOST 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума
56. GOST 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
57. GOST 30062-93 Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик
58. GOST 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
59. GOST 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
60. GOST 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
61. GOST 30402-96 Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость
62. GOST 30643-98 Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метоод определения санитарно-химических характеристик
63. GOST 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения
64. GOST 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод  калориметрического определения коэффициента теплопередачи
65. GOST 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества
66. GOST 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры
67. GOST 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
68. GOST 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
69. GOST 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
70. GOST 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
71. GOST 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
72. GOST 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
73. GOST 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
74. GOST 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
75. SM GOST 30744:2008 Cimenturi. Metode de încercări cu utilizarea nisipului polifracţionat
76. SM GOST 31938:2015 Armatură din compozite polimerice pentru armarea structurilor de beton Condiţii tehnice generale

Leave a Reply

Your email address will not be published.