𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕̦𝒊𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂̆ - 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 (concurs prelungit)

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕̦𝒊𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂̆ - 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕̦𝒊𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂̆ - 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆 (suplinit)

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕̦𝒊𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂̆ - 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆 (suplinit)